IWC2011

Supervisors:
     Yoshiyuki Sankai (Dept. of Intelligent Interaction Technologies, Univ. of Tsukuba)
     Junji Takahashi (Dept. of Intelligent Interaction Technologies, Univ. of Tsukuba)


General Chair (Student):
     Takuo Suzuki (Dept. of Intelligent Interaction Technologies, Univ. of Tsukuba)


Program Chair (Student):
     Stefan Taal (Dept. of Intelligent Interaction Technologies, Univ. of Tsukuba)


Financial Chair (Student):
     Atsutomo Kobayashi (Dept. of Computer Science, Univ. of Tsukuba)


Local Arrangement Chair (Student):
     Masahiro Iwaki (Dept. of Intelligent Interaction Technologies, Univ. of Tsukuba)


Publication Arrangement Chairs (Student):
     Anna Gruebler (Dept. of Intelligent Interaction Technologies, Univ. of Tsukuba)
     Ryota Shibusawa (Dept. of Intelligent Interaction Technologies, Univ. of Tsukuba)


PAGE TOP